Mediestudiers årsbok: Kommunrapportering

Kommunrapportering ökar trots mediekrisen

Kommunbevakning är en av mediernas viktigaste uppgifter. Vår analys av över 110 000 artiklar i Retrievers arkiv visar att rapporteringen om kommunpolitik ökar lite trots mediernas minskade resurser.

För att mäta hur intensivt medier rapporterar om kommunpolitik har Institutet för mediestudier låtit mediebevakningsföretaget Retriever söka i sin databas efter hur ofta kommunerna nämns i svenska medier tillsammans med orden "kommunstyrelse" och "kommunalråd" (inklusive böjningar och variationer). Retrievers databas samlar omkring nio av tio svenska medier.

Vi har också undersökt vilka redaktioner som finns i kommunerna. Läs mer om vår metod här.

Vi har sammanställt resultaten till 290 kommunrapporter som beskriver vilka medier som bevakar varje enskild kommun, hur mycket samt hur utvecklingen sett ut sedan 2013.

Mediebevakningen kommun för kommun

290 detaljerade rapporter av hur kommunerna bevakas i medierna.

Här är de viktigaste slutsatserna.

1. Det skrivs fler artiklar om kommunpolitik än tidigare

2. Lokaltidningarna dominerar helt

De lokala dagstidningarna dominerar rapporteringen om kommunpolitik. Gratistidningarna nämner kommunpolitik oftare än rikstidningarna. Men det rör sig fortfarande om betydligt lägre antal artiklar än i de de lokala dagstidningarna.

De prenumererade tidningarnas dominans är dock betydlig mindre i storstadsregionerna. Där får gratistidningarna och de nationella dagstidningarna större utrymme i kommunrapporteringen än i resten av landet.

Obs! Rapporteringen i radio och tv underskattas i vår undersökning, eftersom vi endast mäter de texter etermedieredaktionerna publicerar på webben. Siffrorna för etermedier är inte jämförbara med övriga medieslag. Etermedier analyseras därför inte närmare här.

3. Var fjärde kommun saknar redaktion

I dag saknar 68 kommuner fast redaktion sedan nästan hundra redaktioner lagts ned under de senaste dryga tio åren. Även vad gäller lokala redaktioner är det de lokala dagstidningarna som står för huvuddelen. Inte i något fall har i dag en kommun en professionell nyhetsredaktion för ett etermedium utan att där också finns en dagstidningsredaktion. Vi har dock inte kunnat se att dessa 68 kommuner utan fast journalistnärvaro avviker vad gäller antalet artiklar per invånare i någon särskild grad i vår studie.

4. Mediebevakningen ökar i drygt en tredjedel av kommunerna

5. Mediebevakningen minskar i en fjärdedel av alla kommuner